Erie Lackawanna | Akron, Ohio | SD45 #3626 | April 1976 | Elmer Kremkow photo