Illinois Terminal | Alton, Illinois | 2-8-0 #27 | ex Saint Louis, Troy and Eastern | February 6, 1928 | Elmer Kremkow Collection